Voorwaarden Annuleringsverzekering

Algemene voorwaarden RECRON Groepsannuleringsverzekering

1 Begripsomschrijvingen
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Europeesche: Europeesche Verzekering Maatschappij NV.
1.2 Recron Service: Stichting Dienstverlening RECRON
1.3 verzekerde: alle deelnemers die op de namenlijst staan
vermeld (de namenlijst bent u verplicht op te sturen)
1.4 huursom: het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde
bedragen voor boekingen en reserveringen van verblijf. Kosten die op
de plaats van bestemming zijn gemaakt, zoals voor (deel)reizen,
excursies en dergelijke, worden hier niet onder begrepen.
1.5 arrangement: geboekte reis en/of verblijf
1.6 annuleringskosten: verschuldigde (gedeeltelijke)
huursom en overboekingkosten in geval van annulering
1.7 niet gebruikte dagen: dagen die verzekerde onvoorzien niet
heeft kunnen doorbrengen in accommodatie waar hij zou verblijven.
1.8 huursom per dag: ieders persoonlijke huursom gedeeld door
het totaal aantal dagen van het arrangement. Tenzij anders vermeld
wordt alleen vergoeding verleend voor hele dagen, onder aftrek van
restituties en dergelijke
1.9 premie: premie, kosten en assurantiebelasting.

2 Geldigheidsduur verzekering
2.1 De verzekering is geldig vanaf de datum van afgifte van de
polis tot en met de einddatum van het arrangement volgens de polis.
2.2 De dekking begint na betaling van de premie en de lijst met
namen en adressen van de deelnemers bij het recreatiebedrijf is
binnengekomen. Wijzigingen in de lijst met namen en adressen van
deelnemers moeten per direct schriftelijk of per e-mail aan het
recreatiebedrijf worden doorgegeven. Na ontvangst van de wijziging
zal de dekking aangepast worden.
De dekking eindigt op de einddatum van het arrangement volgens de
polis.

3 Geldigheidsduur dekking
Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de dekking:
3.1 voor annuleringskosten begint na boeking van het arrangement
en eindigt op het tijdstip van aanvang van het arrangement
3.2 voor niet gebruikte dagen geldig is vanaf het moment van
aanvang van het arrangement tot en met de einddatum van het
arrangement

4 Premie
4.1 betaling
Verzekerde is verplicht de premie voor het begin van de verzekering te
voldoen.
4.2 teruggave
Er bestaat geen recht op teruggave van premie, tenzij sprake is van
annulering van het arrangement het recreatiebedrijf.

5 Verzekeringsgebied
De verzekering is geldig in de hele wereld.

6 Dekking Annuleringskosten
Groepsannulering
6.1 Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als gevolg
van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 6.1.1 t/m 6.1.5. Recht
op uitkering bestaat voor alle verzekerden met een maximum als
genoemd in artikel 8.1.
6.1.1 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van
verzekerde.
6.1.2 Overlijden van één niet meereizende bij het recreatiebedrijf
opgegeven persoon.
6.1.3 Uitvallen van de gehuurde accommodatie door een van buiten
komend onheil. Uitvallen van tenten door storm is niet gedekt.
6.1.4 Uitvallen van een bij het recreatiebedrijf opgegeven
gastspreker door:
- Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van de
gastspreker, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van de
gastspreker
- Complicaties bij zwangerschap van de gastspreker of partner
Voorwaarde voor recht op uitkering is dat de gastspreker een
belangrijk onderdeel van de reis moet uitmaken.
6.1.5 Faillissement van de groep.
Individuele annulering
6.2 Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als gevolg
van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 6.2.1 t/m 6.2.5. Recht
op uitkering bestaat voor alle verzekerden met een maximum als
genoemd in artikel 8.1.
6.2.1 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van
verzekerde.
6.2.2 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van
familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van verzekerde.
6.2.3 Zwangerschap van verzekerde of partner.
6.2.4 Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke
objecten) van eigendom van verzekerde, zijn huurwoning of het
bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig
is.
6.2.5 Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van
een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning,
maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30
dagen na het einde van het arrangement.
6.2.6 Definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde,
waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met
definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het
ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.
Voorwaarde voor recht op uitkering is dat verzekerde niet door een
ander persoon kan worden vervangen.

7 Dekking Niet gebruikte dagen
Groepsannulering
7.1 Vertreksvertraging
Uitkering wordt verleend op basis van de huursom per dag als
gevolg van onvoorziene vertraging van vliegtuig, bus, trein en boot
bij vertrek uit Nederland of bij aankomst op de eerste
reisbestemming. Deze dekking bestaat alleen voor reizen langer
dan 3 dagen. De vertraging dient minimaal 8 uur te bedragen. Bij
een vertraging van 8 tot 20 uur wordt uitkering verleend voor 1
dag, van 20 tot 32 uur voor 2 dagen en van langer dan 32 uur voor
3 dagen. Recht op uitkering bestaat voor alle verzekerden met een
maximum als genoemd in artikel 8.1.
7.2 Voortijdige terugkeer
7.2.1 Uitkering wordt verleend op basis van de huursom per dag
als gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 7.2.2 t/m
7.2.4. Recht op uitkering bestaat voor alle verzekerden met een
maximum als genoemd in artikel 8.1 voor zover zij ook voortijdig
terugkeren.
7.2.2 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van
verzekerde.
7.2.3 Overlijden van één niet meereizende bij het recreatiebedrijf
opgegeven persoon.
7.2.4 Uitvallen van de gehuurde accommodatie door een van
buiten komend onheil. Uitvallen van tenten door storm is niet
gedekt.
Individuele annulering
7.3 Vertreksvertraging
Uitkering wordt verleend op basis van de huursom per dag als
gevolg van onvoorziene vertraging van vliegtuig, bus, trein en boot
bij vertrek uit Nederland of bij aankomst op de eerste
reisbestemming. Deze dekking bestaat alleen voor reizen langer
dan 3 dagen. De vertraging dient minimaal 8 uur te bedragen. Bij
een vertraging van 8 tot 20 uur wordt uitkering verleend voor 1
dag, van 20 tot 32 uur voor 2 dagen en van langer dan 32 uur voor
3 dagen. Recht op uitkering bestaat voor alle verzekerden met een
maximum als genoemd in artikel 8.1.
7.4 Voortijdige terugkeer
7.4.1 Uitkering wordt verleend voor de huursom per dag in geval
van voortijdige terugkeer naar de woonplaats in Nederland als
gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 7.4.2 tot en
met 7.4.7. Recht op uitkering bestaat voor getroffen verzekerde,
bij de Europeesche verzekerde gezinsleden en één bij de
Europeesche verzekerde reisgenoot met een maximum als
genoemd in artikel 8.1 voor zover zij ook voortijdig terugkeren.
Uitsluitend in geval van overlijden van verzekerde bestaat recht op
uitkering voor alle verzekerden voor zover zij ook voortijdig
terugkeren, met een maximum als genoemd in artikel 8.1.
7.4.2 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van
verzekerde.
7.4.3 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van
familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van verzekerde.
7.4.4 Complicaties bij zwangerschap van verzekerde of partner.
7.4.5 Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke
objecten) van eigendom van verzekerde, zijn huurwoning of het
bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig
is.
7.4.6 Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van
een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning,
maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30
dagen na het einde van het arrangement.
7.4.7 Definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde,
waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met
definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het
ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.

8 Maximale uitkering
8.1 De maximale uitkering voor alle verzekerden tezamen is ten
hoogste 100% van de huursom, verdeeld over alle verzekerden naar
verhouding van ieders aandeel in de huursom.
8.2 Uitkering wordt verleend onder aftrek van eventuele restituties.
8.3 Op een uitkering voor groepsannulering zal een eventuele eerdere
uitkering op grond van individuele annulering in mindering worden
gebracht.


9 Algemene uitsluitingen
9.1 Geen uitkering wordt verleend als verzekerde of belanghebbende:
9.1.1 een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van
zaken geeft.
In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering, ook
voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of
verkeerde voorstelling van zaken is gegeven
9.1.2 een of meer polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de
belangen van de Europeesche heeft benadeeld. Tevens komt elk recht op
uitkering te vervallen, als verzekerde of belanghebbende de onder artikel
10.2 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de
Europeesche te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet
rechtvaardigt.
9.2 Geen uitkering wordt verleend voor een claim als gevolg van een
gebeurtenis:
9.2.1 die (in)direct verband houdt met:
-molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog,
opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde
vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een
onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2
november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank
te 's-Gravenhage is gedeponeerd
-atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij
energie vrijkomt
-inbeslagnemen en verbeurdverklaren
-het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of
terreurdaad
9.2.2 ontstaan of mogelijk geworden door opzet, al dan niet bewuste
roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld
9.2.3 die (in)direct verband houdt met zelfdoding van verzekerde of
poging daartoe
9.2.4 bij of als gevolg van het deelnemen aan of het plegen van een
misdrijf, of poging daartoe
9.2.5 die verband houdt met een ziekte, aandoening of afwijking die bij
verzekerde, familieleden in 1e of 2e graad of zijn huisgenoten in de
periode van 3 maanden voor de afsluitdatum van de verzekering bestond
of klachten veroorzaakte. Deze uitsluiting is alleen van kracht als de
verzekering is afgesloten later dan 7 dagen na boekingsdatum.

10 Verplichtingen bij schade
10.1 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
10.1.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming,
vermindering of beperking van schade
10.1.2 bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen
en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Eveneens is
verzekerde verplicht zich op verzoek en op kosten van de Europeesche
door een door de Europeesche aangewezen arts te laten onderzoeken en
deze alle gewenste inlichtingen te verschaffen
10.1.3 de Europeesche volle medewerking te verlenen, naar waarheid
gegevens te verschaffen en alles na te laten wat de belangen van de
Europeesche zou kunnen benadelen
10.1.4 de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te
tonen
10.1.5 de originele bewijsstukken over te leggen
10.1.6 medewerking te verlenen bij verhaal op derden, eventueel door
overdracht van aanspraken, en bij het verstrekken van noodzakelijke
machtigingen.
WIJZE VAN MELDEN
10.2 Verzekerde of belanghebbende is verplicht:
10.2.1 na een gebeurtenis, waardoor de reis (mogelijk) wordt
geannuleerd, dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de
gebeurtenis te melden aan het recreatiebedrijf en aan RECRON Service
10.2.2 een verzoek tot uitkering zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is,
maar uiterlijk binnen 1 maand na einde van de gebeurtenis, te melden
aan Recron Service door middel van toezending van een volledig
ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier.
10.3 Mededelingen gedaan bij een melding als genoemd in 10.2.1 en
10.2.2 dienen mede tot vaststelling van de schade en het recht op
uitkering.

11 Schaderegeling
Recron Service en de Europeesche zijn belast met het
(doen) regelen van schade, mede aan de hand van door
verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen.

12 Dubbele verzekering
Als, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt
zou kunnen worden op uitkering op grond van enige andere
verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van
enige wet of andere voorziening is deze verzekering pas in
de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor
uitkering in aanmerking komen die het bedrag te boven
gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen
maken.

13 Rechthebbende
13.1 Recht op uitkering bestaat alleen voor verzekerde.
Als er sprake is van overlijden van verzekerde bestaat er
ook recht op uitkering voor de natuurlijke persoon/personen
die als zijn erfgenaam optreden. Een erfgenaam dient te
allen tijde een verklaring van erfrecht over te leggen.
13.2 Uitkering zal geschieden aan één verzekerde (tenzij
andere verzekerden hiertegen, voor betaling van de
uitkering, schriftelijk aan Recron Service of de
Europeesche bezwaar hebben gemaakt), dan wel aan
degene door wiens bemiddeling de verzekering loopt.

14 Verjaringstermijn van recht op uitkering
Heeft Recron Service of de Europeesche ten aanzien van
een vordering een definitief standpunt schriftelijk kenbaar
gemaakt, dan verjaart ieder recht jegens Recron Service of
de Europeesche ter zake van het desbetreffende
schadegeval na verloop van 6 maanden. Deze termijn gaat
in op de dag
waarop Recron Service of de Europeesche dit bericht
verstuurt.

15 Adres
Kennisgevingen door Recron Service of de Europeesche
aan verzekerde geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij
Recron Service of de Europeesche bekende adres of aan
het adres van degene, door wiens bemiddeling de
verzekering loopt.

16 Geschillen/klachten
Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit deze
verzekeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan:
16.1 de directie van Europeesche Verzekeringen,
Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam-ZO
16.2 de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen,
Postbus 93560, 2509 AN Den Haag
16.3 de bevoegde rechter in Nederland naar de keuze
van verzekerde of belanghebbende.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17 Persoonsregistratie
Bij de aanvraag van een verzekering / financiële dienst
worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de
Europeesche verwerkt ten behoeve van het aangaan en
uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van
marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van
fraude jegens financiële instellingen; voor statistische
analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is
de Gedragscode "Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen" van toepassing. Een
consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u
opvragen bij de Europeesche of inzien via
www.europeesche.nl. De volledige tekst van de
gedragscode kunt u bekijken via de website van het
Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. Neem
voor informatie contact op met uw verzekeringsadviseur.

18 Clausule terrorismedekking
Het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden
N.V.’ is op deze verzekering van toepassing. Dit
clausuleblad is u op 15 juli 2003 toegestuurd als bijlage bij
een huis-aan-huis brief aan alle adressen in Nederland.
Desgevraagd zenden wij het u nogmaals (kosteloos) toe.
Ook kunt u de tekst bekijken via www.terrorismeverzekerd.nl

XL Adventure & Events   Picoplan Bedrijfsuitjes   Katan Outdoor